martes, 21 de julio de 2009

RAFAEL TIBAU MAYNOU & Jordi Martin Clerch

*Molt poques persones del món poden dir que coneix tot de la competició més dura i llarga del món: el DAKAR, i són també molt pocs els que coneixen el perfil humà i la història d'aquest líder del desert. El meu amic Rafa Tibau és un gran esportista en qualsevol de les disciplines que participa, que va començar esportivament al mar, i després de 2 participacions com a patró dels velers LICOR 43 i del FORTUNA, a més compta amb l'experiència de DOS VOLTES AL MÓN com Navegant ; Es va adaptar al desert quan el va conèixer per deixar la navegació nàutica per la navegació terrestre pels múltiples territoris del Dakar.En algunes de les seves participacions a dirigir més de 200 persona entre els equips directes i indirectes que han estat sota la seva responsabilitat: Tibau TEAM, Tibau RACING, MITSUBISHI RAL · LIS ART.També té un altre gran èxit i honor .. ser l'únic pilot no Rus en pilotar un Kamaz, i un dels pioners en pilotar el seu propi camió al DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.El seu caràcter de líder, i la seva capacitat en la comunicació han convertit el meu amic en llegenda, la seva riquesa personal a estat això, conèixer a tot tipus de gent i personalitats del món, a més compta amb qualitats indiscutibles per dirigir qualsevol equip o estructura tant a nivell professional com privat.Avui el seu màxim esforç es centra un dels seus tres fills, Rafita Tibau, ja campió de l'Europa i subcampió del món de BIKE TRIAL, El patró s'ha convertit en un Manager exigent, que transmet la passió per la competició al més alt nivell. Tant que fins i tot a mi em encarrega el disseny d'algunes peces per a la bicicleta del seu fill.


*Muy pocas personas del mundo pueden decir que conoce todo de la competición más dura y larga del mundo: el DAKAR, y son también muy pocos los que conocen el perfil humano y la historia de este lider del desierto. Mi amigo Rafa Tibau es un gran deportista en cualquiera de las disciplinas que participa, que comenzó deportivamente en el mar, y tras 2 participaciones como patrón de los veleros LICOR 43 y del FORTUNA, además cuenta con la experiencia de DOS VUELTAS AL MUNDO como Navegante; Se adapto al desierto cuando lo conocio para dejar la navegación náutica por la navegación terrestre por los multiples territorios del Dakar.En algunas de sus participaciones a dirigir más de 200 persona entre los equipos directos e indirectos que han estado bajo su responsabilidad: TIBAU TEAM, TIBAU RACING, MITSUBISHI RALLI ART.También tiene otro gran logro y honor.. ser el único piloto no Ruso en pilotar un KAMAZ, y uno de los pioneros en pilotar su propio camión en el DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.Su carácter de lider, y su capacidad en la comunicación han convertido a mi amigo en leyenda, su riqueza personal a sido eso, conocer a todo tipo de gentes y personalidades del mundo, además cuenta con cualidades indiscutibles para dirigir cualquier equipo o estructura tanto a nivel profesional como privado.Hoy su máximo esfuerzo se centra uno de sus tres hijos, RAFITA TIBAU, ya campeón del Europa y subcampeón de mundo de BIKE TRIAL, El patrón se ha convertido en un Manager exigente, que transmite la pasión por la competición al más alto nivel. Tanto que incluso a mi me encarga el diseño de algunas piezas para la bicicleta de su hijo.*Very few people in the world can claim to know all of the competition tougher and longer in the world: DAKAR, and are also very few who know the human profile and history of this leader of the desert. My friend Rafa Tibau is a great athlete in any of the disciplines involved, which began sporting in the sea, and after two stints as patron of sailing FORTUNA LICOR 43 and also has the experience of twice around the world as a navigator ; fits the desert when he met him to leave the nautical navigation for land navigation by multiple areas of Dakar.In some of its shares to direct more than 200 people between direct and indirect teams have been responsible for: Tibau Team, Tibau Racing, Ralli-Art MitsubisthiIt also has another great achievement and honor .. being the only pilot to fly a Russian KAMAZ, and one of the pioneers of flying his own truck in the Dakar 2005, the DAF 700Cv. Its leading character, and ability in communication have become a legend my friend, his personal wealth was that, meet all kinds of people and personalities from the world, also has undeniable qualities to address any equipment or structure both professional and private level.Today their maximum effort is one of their three children, Rafita TIBAU and Europe champion and runner-up TRIAL BIKE world, the pattern has become a demanding Manager, which conveys the passion for competition at the highest level. So much so that even charge me to design some pieces for your child's bike.

No hay comentarios:

Publicar un comentario