domingo, 6 de noviembre de 2011

CARLES CANALS MASATS & Jordi Martin Clerch

Carles Canals és un aficionat a la fotografia artística amb depurada sensibilitat creativa entre l'objectiu de la seva càmera i la vista, recreant temàtiques de gran brillantor. Prové d'una família molt artística fotogràficament parlant, entre germans, cosins i la trajectòria del seu oncle, el reconegut fotògraf internacional Ramon Masats que ha influït en la seva afició i no per això les seves realitzacions deixen de tenir una impremta personal summament úniques. Agraeixo a Carles Canals que el seu objectiu s'hagi desviat cap a les formes abstractes de les meves escultures.Per quan un treball junts Carles ...?

*Carles Canals es un aficionado a la fotografía artística con depurada sensibilidad creativa entre el objetivo de sú camara y la vista, recreando temáticas de gran brillantez. Proviene de una familia sumamente artistica fotograficamente hablando, entre hermanos, primos y la trayectoria de su tio, el reconocido fotografo internacional Ramon Masats que ha influido en su aficion y no por ello sus realizaciones dejan de tener una imprenta personal sumamente únicas. Agradezco a Carles Canals que su objetivo se haya desviado hacia las formas abstractas de mis esculturas.Para cuando un trabajo juntos Carles... ?


*Carles Canals is an amateur photographer with refined artistic creative sensibility between the camera lens and the view, recreating thematic brilliance. It comes from a very artistic family photographically speaking, brothers, cousins, and the path of his uncle, the renowned international photographer Ramon Masats has influenced his hobby and his achievements so stop having a very unique printing staff.Thanks Carles Canals to divert your objetivou lens to the abstract forms of my sculptures.To work together when Carles ...?

viernes, 15 de octubre de 2010

LLUIS PUIG & Martin ClerchFa algun temps que ja conec Lluís Puig, és el fisioterapeuta de l'Hospital Esperit Sant ( Bcn )i el de capçalera del pograma de Televisió de Catalunya TV3 "Els matins" presentat per Josep Cuni. Fa uns tres mesos que ens coneixem de forma diguem fortuïta; Bé, més ben dit gràcies a un amic meu que alhora és un pacient d'ell, a qui tracta i recupera molt bé en la seva millora d'una complicada ruptura del braç, a més ajuda a això el seu amabilíssim caràcter personal i professional que transmet a tots els seus innombrables pacients de tots llocs. Potser en el futur puguem conciliar coses els dos junts ... Luis Puig és un home inquiet, com jo, li agrada sumar coneixements; Un bon mestre en el seu ofici quan dóna classes ja sigui en universitats, en conferències internacionals o en televisió sobre fisioteràpia i també amb privat. M'enorgulleix que que ens haguem donat amistat ...*Hace algún tiempo que ya conozco Lluís Puig, es el fisioterapeuta del Hospital Esperit Sant ( Bcn ) y el de cabecera del pograma de Televisión de Cataluña TV3 "Els matins" presentado por Josep Cuni. Hace unos tres meses que nos conocemos de forma digamos fortuita; Bueno mejor dicho gracias a un amigo mío que a la vez es un paciente de él, a quien trata y recupera muy bien en su mejora de una complicada rotura del brazo, además ayuda en eso su amabilísimo carácter personal y profesional que transmite a todos sus innumerables pacientes de todos lugares. Quiza en el futuro podamos conciliar cosas los dos juntos ... Luis Puig es un hombre inquieto, como yo, le gusta sumar conocimientos; Un buen maestro en su oficio cuando da clases ya sea en universidades, en conferencias internacionales o en televisión sobre fisioterapia y también como privado. Me enorgullece que que nos hayamos dado amistad..

domingo, 18 de octubre de 2009

RAMON MASATS & Jordi Martin Clerch

Foto: Francesc Canals / Exposición Barcelona 05-10-2005Foto: Francesc Canals / Caldes de Montbui 5-10-2011


El Senyor Ramon Masats és un reconegut fotògraf de prestigi internacional que té el seu estudi a Madrid, però que és originari del poble romà de Caldes de Montbui (Bcn) com jo ... i un amic.


El Senñor Ramon Masats es un reconocido fotógrafo de prestígio internacional que tiene su estudio en Madrid, pero que es originario del pueblo romano de Caldes de Montbui ( Bcn ) como yo...y un amigo.


Mr. Ramon Masats is a renowned photographer of international renown who has his studio in Madrid, but is originally from the Roman town of Caldes de Montbui (Barcelona) like me ... and a friend.

martes, 21 de julio de 2009

RAFAEL TIBAU MAYNOU & Jordi Martin Clerch

*Molt poques persones del món poden dir que coneix tot de la competició més dura i llarga del món: el DAKAR, i són també molt pocs els que coneixen el perfil humà i la història d'aquest líder del desert. El meu amic Rafa Tibau és un gran esportista en qualsevol de les disciplines que participa, que va començar esportivament al mar, i després de 2 participacions com a patró dels velers LICOR 43 i del FORTUNA, a més compta amb l'experiència de DOS VOLTES AL MÓN com Navegant ; Es va adaptar al desert quan el va conèixer per deixar la navegació nàutica per la navegació terrestre pels múltiples territoris del Dakar.En algunes de les seves participacions a dirigir més de 200 persona entre els equips directes i indirectes que han estat sota la seva responsabilitat: Tibau TEAM, Tibau RACING, MITSUBISHI RAL · LIS ART.També té un altre gran èxit i honor .. ser l'únic pilot no Rus en pilotar un Kamaz, i un dels pioners en pilotar el seu propi camió al DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.El seu caràcter de líder, i la seva capacitat en la comunicació han convertit el meu amic en llegenda, la seva riquesa personal a estat això, conèixer a tot tipus de gent i personalitats del món, a més compta amb qualitats indiscutibles per dirigir qualsevol equip o estructura tant a nivell professional com privat.Avui el seu màxim esforç es centra un dels seus tres fills, Rafita Tibau, ja campió de l'Europa i subcampió del món de BIKE TRIAL, El patró s'ha convertit en un Manager exigent, que transmet la passió per la competició al més alt nivell. Tant que fins i tot a mi em encarrega el disseny d'algunes peces per a la bicicleta del seu fill.


*Muy pocas personas del mundo pueden decir que conoce todo de la competición más dura y larga del mundo: el DAKAR, y son también muy pocos los que conocen el perfil humano y la historia de este lider del desierto. Mi amigo Rafa Tibau es un gran deportista en cualquiera de las disciplinas que participa, que comenzó deportivamente en el mar, y tras 2 participaciones como patrón de los veleros LICOR 43 y del FORTUNA, además cuenta con la experiencia de DOS VUELTAS AL MUNDO como Navegante; Se adapto al desierto cuando lo conocio para dejar la navegación náutica por la navegación terrestre por los multiples territorios del Dakar.En algunas de sus participaciones a dirigir más de 200 persona entre los equipos directos e indirectos que han estado bajo su responsabilidad: TIBAU TEAM, TIBAU RACING, MITSUBISHI RALLI ART.También tiene otro gran logro y honor.. ser el único piloto no Ruso en pilotar un KAMAZ, y uno de los pioneros en pilotar su propio camión en el DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.Su carácter de lider, y su capacidad en la comunicación han convertido a mi amigo en leyenda, su riqueza personal a sido eso, conocer a todo tipo de gentes y personalidades del mundo, además cuenta con cualidades indiscutibles para dirigir cualquier equipo o estructura tanto a nivel profesional como privado.Hoy su máximo esfuerzo se centra uno de sus tres hijos, RAFITA TIBAU, ya campeón del Europa y subcampeón de mundo de BIKE TRIAL, El patrón se ha convertido en un Manager exigente, que transmite la pasión por la competición al más alto nivel. Tanto que incluso a mi me encarga el diseño de algunas piezas para la bicicleta de su hijo.*Very few people in the world can claim to know all of the competition tougher and longer in the world: DAKAR, and are also very few who know the human profile and history of this leader of the desert. My friend Rafa Tibau is a great athlete in any of the disciplines involved, which began sporting in the sea, and after two stints as patron of sailing FORTUNA LICOR 43 and also has the experience of twice around the world as a navigator ; fits the desert when he met him to leave the nautical navigation for land navigation by multiple areas of Dakar.In some of its shares to direct more than 200 people between direct and indirect teams have been responsible for: Tibau Team, Tibau Racing, Ralli-Art MitsubisthiIt also has another great achievement and honor .. being the only pilot to fly a Russian KAMAZ, and one of the pioneers of flying his own truck in the Dakar 2005, the DAF 700Cv. Its leading character, and ability in communication have become a legend my friend, his personal wealth was that, meet all kinds of people and personalities from the world, also has undeniable qualities to address any equipment or structure both professional and private level.Today their maximum effort is one of their three children, Rafita TIBAU and Europe champion and runner-up TRIAL BIKE world, the pattern has become a demanding Manager, which conveys the passion for competition at the highest level. So much so that even charge me to design some pieces for your child's bike.

domingo, 19 de julio de 2009

Martin Clerch admiració per Raimundo Garcia, es un calderi com jo...


* El texto y la imagen de este blog es propio de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del firmante está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite mi aprobación enviando un mail.

Martin Clerch admiració per Rafael Comas, pot ser es un terrassenc, sentmenatenc i calderi com jo...

Rafael Comas Ezequiel es de Terrassa, nascut al any 1942, i no se cuants anys fa que ens coneixem, ell es un mestre autodidacta de la historia catalana local i en concret de la de Terrassa. Te molta gent coneguda tan a Sentmenat com a Caldes de Montbui, de aquesta vila fa tems que tenia en ment escruire un llibre sobre la familia Cortes, els antics propietaries de la des-saparaguda fabrica " La Llana "